NieuwsDegroote Elise, donderdag 08 december 2016

Inagro haalt extra onderzoeksmiddelen naar West-VlaanderenArtikels

Dankzij een succesvolle projectronde bij verschillende financiers haalt Inagro heel wat Europese middelen naar West-Vlaanderen. Daarmee zal het proefcentrum de komende jaren nieuwe kennis en ervaring opdoen om land- en tuinbouwers in de regio te helpen evolueren en innoveren. Bovendien leidt de samenwerking met verschillende partners op nationaal en Europees niveau tot interessante internationale contacten.

Inagro haalt extra onderzoeksmiddelen naar West-Vlaanderen

Inagro volgt de vooruitgang in de sector sinds jaar en dag op de voet. Stilstaan is achteruitgaan, en daarom zet het proefcentrum ook nu weer sterk in op projecten om te sector vooruit te helpen. Daarmee streeft Inagro ernaar land- en tuinbouwers nog beter te kunnen bijstaan in hun dagelijkse werking. Via onze nieuwsbrief, maar ook op studiedagen en demonstraties zal je tijdig de vruchten kunnen plukken van het onderzoek. In afwachting daarvan werpen we alvast een blik op de nieuwe onderzoeksonderwerpen.

 

 • Protecow
  Melkveehouders grensoverschrijdend helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren is het algemene doel van het project “Protecow”. De kennis en ervaring van een groep melkveehouders uit verschillende regio’s zal over de grenzen verspreid worden naar alle melkveehouders. Daarnaast zullen onderzoekers nieuwe fundamentele kennis over diervoeder toepassen bij melkveebedrijven.

 

 • Entomatisation
  De consumptie van eetbare insecten wordt wereldwijd gepromoot als één van de maatregelen om de duurzaamheid en zekerheid van de voedselproductie te garanderen. Bedrijven willen zich klaarmaken om aan die stijgende vraag te voldoen. De grootste uitdaging bestaat erin voldoende aanbod te voorzien. In dit project ligt de focus op de kweek van meelwormen. Op basis van kennis rond de kweek zullen aanbevelingen en richtlijnen opgesteld worden voor automatisatie en mechanisatie. Zo zal de productie toenemen en daalt de hoeveelheid benodigde handarbeid.

 

 • OG Controlled Trafic Farming
  Onderzoek en praktijk bewezen al de voordelen van vaste rijpaden of controlled traffic farming (CTF). Hoewel die voordelen gunstig zijn voor de biologische landbouw, belemmeren bepaalde 'lock-ins' een eenvoudige implementatie op boerderijniveau. De grootste vraag is: is CTF toepasbaar voor middelgrote bedrijven? Dit project zal landbouwers helpen CTF op hun boerderij te implementeren. Daarnaast zal Inagro ernaar streven om CTF meer toegankelijk en bekend maken in de Vlaamse (biologische) landbouw.

 

 • Valbran
  De onderzoekers in het Valbran-project willen nieuwe exploitatiemiddelen ontwikkelen voor tarwezemelen, een landbouwbijproduct afkomstig uit de meelhandel en bioraffinaderijen. Ze gaan daarvoor op zoek naar originele biotechnologische middelen en middelen van groene chemicaliën die het milieu respecteren. De productie van verschillende deeltjes (op basis van tarwezemelen) met hoge toegevoegde waarde is interessant voor diverse toepassingen, zoals cosmetica en reinigingsmiddelen. De residu’s van de tarwezemelen, verrijkt met eiwitten, kunnen interessant zijn voor diervoeder.

 

 • BedrijfsNbalans MV
  Onderzoekers zullen kennis van bedrijfsstikstofbalansen in de melkveehouderij bundelen. Zo willen ze komen tot een bedrijfsstikstofbalans op Vlaamse rundveebedrijven, die de reductie van maatregelen voor ammoniakemissie kan kwantificeren.

 

 • BioBoost
  In BioBoost ligt de focus op de afvalstromen en bijproducten afkomstig uit tuinbouw. Die kunnen dienen voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld pesticiden, bioplastic, cosmetica, farmaceutica en zelfs als voeding en voeder. Met BioBoost worden kringlopen gesloten door het gebruik van die afval- en reststromen. Inagro zal zich toeleggen op de ontwikkeling van een pilootinstallatie voor de kweek van insecten. Interessant in deze proefopzet is de mogelijkheid om insecten te kweken op allerhande reststromen die momenteel voor bodem- en waterverontreining zorgen.

 

 • Biocompal
  Door de economische en milieu-uitdagingen van vandaag is het belangrijk om structurele materialen te ontwikkelen die toelaten het energieverbruik van voertuigen en vervoersmiddelen te verminderen. In die context komen bio-gebaseerde, lichte composietmaterialen als een veelbelovende oplossing naar voor. Inagro zal in dit project instaan voor het aanleveren van vlasvezel. De teelt van vlasvezel gebeurt nu traditioneel in functie van textieltoepassingen. Specifiek zal Inagro proefvelden aanleggen waarbij teelttechnische parameters geëvalueerd zullen worden.

 

 • Bioprotect
  De voornaamste doelstelling van dit project is het gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor de biologische bestrijding van ziekten in land- en tuinbouwgewassen in de grensoverschrijdende regio te stimuleren en te verhogen. Enerzijds gaan we op zoek naar de optimale toepassingsomstandigheden van biologische middelen. Anderzijds zal aan land- en tuinbouwers de efficiëntie van biologische gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk gedemonstreerd worden.

 

 • Ecopad
  De agro-ecologie beoogt enerzijds de ontwikkeling van teeltsystemen die efficiënt omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Anderzijds verzoent het de economische, maar ook de ecologische en sociale aspecten, rekening houdend met de beperkingen van de telers. De aanpak is gebaseerd op mechanismes die van nature voorkomen, met respect voor het functioneren van de agro-ecosystemen, zoals de biologische interacties tussen insecten en planten. In dit project zal gewerkt worden rond enkele thema’s die belangrijk zijn voor de groenteteelt voor de verse markt en de industriële verwerking: preventieve maatregelen, beslissingsondersteunende technieken en effectieve bestrijdingsmethodes. Daarnaast zal er extra aandacht besteed worden aan het verspreiden van de informatie naar de telers.

 

 • ElatPro
  Niet alleen in België, maar ook in andere Europese landen neemt de schade door ritnaalden de laatste jaren toe. De inzet van breedwerkende bodeminsecticiden is over heel Europa aan banden gelegd en we moeten evolueren naar een geïntegreerde plaagbeheersing (IPM) gebaseerd op monitoring, preventie en milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden. Het project verenigt 14 partners uit zes verschillende landen, met name Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Frankrijk en België. De projectpartners gaan elk met hun eigen expertise en in hun eigen regio op zoek naar sleutelelementen die mee het complexe gedrag van ritnaalden in de bodem kunnen verklaren.

 

 • F2Agri
  Dit project wil infrastructuurwerken realiseren die nodig zijn om hergebruik van industrieel gezuiverd effluent in de land- en tuinbouw mogelijk te maken. In Vlaanderen zal 100 000 m³ gezuiverd effluent van Ardo in een bufferbassin met folie worden opgeslagen. Van daaruit zal het via een ondergronds leidingennetwerk verdeeld worden naar zo'n 60 landbouwers over een totaal landbouwareaal van 670 ha.

 

 • Levende bodem
  Eerder onderzoek leverde innovatieve technieken, tools en modellen op om de bodemkwaliteit beter te beschermen. Op vandaag zijn nog niet alle landbouwers daarvan op de hoogte. Dit project wil dat gat dichten en zet maximaal in op de implementatie van de kennis rond bescherming van de bodem.

 

 • Lyse
  Via een geïntegreerde benadering wil dit project het stroomgebied van de IJzer en de Leie bestendiger te maken voor overstromingen als gevolg van klimaatverandering en verdere verstedelijking (toegenomen verharding). Inagro helpt bij de realisatie van structurele waterbuffers en zal sensibiliserende acties opstarten om erosie te verminderen.

 

 • TEC - Tous Ecocitoyen
  Onder de noemer 'Iedereen Eco-Burger!' wil dit project de burger aanzetten om werk te maken van het beschermen en versterken van de biodiversiteit in de grensregio Frankrijk-België. Inagro zal een experiment en een demo opzetten rond akkervogelmaatregelen. Daarnaast deelt het proefcentrum zijn expertise in oordeelkundig randenbeheer. Tot slot komt er een integrale aanpak van fauna in de Westhoek.

 

 • TripleC
  TripleC heeft als doel om via gebiedsgerichte samenwerking te komen tot klimaatbestendige bovenstroomse afstroomgebieden. Inagro zal in de regio “Rivierbeek” erosieproefvelden aanleggen en opvolgen. Daarnaast staat het proefcentrum in voor de integratie van aanwezige open putten in de waterhuishouding.

 

 • VleesVeepas
  Dit project beoogt een emissiebeperking door een goede bedrijfsvoering bij vleesveebedrijven. De projectpartners zullen onder meer de haalbare en betaalbare technieken en/of praktijken voor ammoniakemissiereductie in kaart brengen. Daarnaast zullen ze met getroffen vleesveehouders de haalbare praktijken rond mest- en strooiselmanagement uitklaren. Via demonstraties en kennisverspreiding via diverse media zullen vleesveebedrijven verder begeleid worden in ammoniakemissiereductie.

 

 • NuReDrain
  Dit project is gericht op de ontwikkeling van een technologie voor het recupereren van fosfor (P) en het verwijderen van P en stikstof (N) in agrarische reststromen, zoals in drainagewater en spuistroom. Zo kan de nutriëntenemissie naar het oppervlaktewater verder gereduceerd worden met behoud van de landbouwproductiviteit op het huidige niveau.

 

 • PARTRIDGE
  Dit project zet in op grensoverschrijdend praktijkgericht agrarisch natuurbeheer. Het combineert daarbij gangbare landbouwprakijken en soortenbescherming. Met de patrijs als boegbeeld zullen we natuurvriendelijk agrarisch habitat promoten en ontwikkelen. Inagro zal de West-Vlaamse clustergroep rond patrijs coördineren, lokale demonstraties en terreinbezoeken organiseren, nieuwe experimentele agromilieumaatregelen uittesten en daarover ruim communiceren.