Een eerste versie van deze webtool wordt momenteel door enkele vlastelers uitgetest met het oog om dit in de toekomst als beslissingsondersteunend instrument te kunnen gebruiken bij het beheren van de vlasgroei op divers verspreid liggende percelen.

Ontwikkeling van een webtool voor het opvolgen van vlasvelden door middel van satellietbeelden

Begin 2019 is de operationele groep “Precisielandbouw vlas – Flaxsense” van start gegaan. Deze groep bestaat uit 4 vlassers/vlastelers die samen met Inagro, het ILVO en de Brancheorganisatie Vlas en Hennep willen nagaan of het opvolgen van hun vlasvelden via satellietbeelden een meerwaarde kan betekenen in hun bedrijfsvoering.

 

Door gebruik te maken van gewassensing met satellietbeelden krijgen vlastelers een objectieve inschatting van de toestand van het gewas. Bij die techniek wordt het reflecterende licht van het vlas opgevangen in verschillende golflengtes. Door deze reflectantie van verschillende golflengtes te combineren bv. via de Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) kunnen we een objectieve schatting maken van de bladkleur, de bodembedekking en de algemene gezondheid van het vlas. Zo kan een afwijkende groei van op afstand gedetecteerd worden. Uit de eerste bevindingen blijkt dat bijvoorbeeld een zware aantasting door aardvlooien resulteert in een lagere NDVI-index.  Ook afwijkingen binnen een perceel kunnen op die manier getoond worden. Zo kan bijvoorbeeld een plaats binnen het perceel met een slechte opkomst in kaart gebracht worden.

 

Na dit seizoen zal de webtool samen met de vlastelers die hem nu uittesten, geëvalueerd worden en waar nodig verder aangepast worden. Het gebruik van deze webtool kan in de toekomst een hulpmiddel betekenen bij het beheren van verschillende percelen die verspreid liggen over verschillende regio’s. Veldbezoeken zullen steeds nodig blijven, maar via de webtool kan extra info bekomen worden over welke percelen bijvoorbeeld het meest noodzakelijk moeten bezocht worden.

 

 Figuur Flaxsense 2.JPG

 

Figuur Flaxsense.jpg

De operationele groep "Precisielandbouw vlas - Flaxsense" wordt uitgevoerd met financiële steun van:

Flaxsense_Logo B.jpg

www.vlaanderen.be/pdpo

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Smartfarming