De gebiedsgerichte werking - intensieve aanpak – van het CVBB draait op volle toeren. Na 3 jaar merken we op het terrein een beginnende mentaliteitswijziging bij de telers. Zij die oorspronkelijk laks met bemestingsadviezen omgingen, beginnen nu in te zien dat het goed opvolgen van bemestingsadviezen een win-winsituatie is : zowel voor het milieu als voor het financieel rendement van de teelten.  Het CVBB is ervan overtuigd dat de niet aflatende sensibilisering en inzet van de CVBB-medewerkers de goede manier is om landbouwers uiteindelijk oordeelkundiger te laten bemesten in de praktijk en zo een betere waterkwaliteit te verkrijgen.

Intensieve aanpak CVBB zorgt voor mentaliteitswijziging telers (rapportering CVBB deel 5)

Via intensieve aanpak (IA) wil het CVBB door het opvolgen van percelen en het formuleren van bemestingsadviezen de stikstofvracht vanuit de percelen naar het grond- en oppervlaktewater verminderen. De doelstelling van de IA is vooral de landbouwers op weg zetten naar een oordeelkundige bemesting en hen duidelijk maken dat dit leidt tot goede resultaten voor zowel de landbouw als voor het milieu. Het ultieme doel is dat landbouwers de hen aangeleverde duurzame bemestingspraktijken effectief in de praktijk toepassen.

Intensieve opvolging in risicoteelten

Intensieve aanpak vindt plaats in (een deel van) het afstroomgebied van MAP-meetpunten waarvan de oorzaak uit de land- en tuinbouw afkomstig is. Tijdens het seizoen worden er grondstalen genomen en bespreekt de CVBB-begeleider de analyseresultaten met de teler. In het najaar laten nitraatresidustalen toe de toegepaste bemestingsstrategie te evalueren. Met alle verzamelde gegevens oordeelt de begeleider dan welke teelten/percelen per landbouwer al of niet het volgende jaar worden opgevolgd. Op die manier verschuift ieder jaar de focus meer en meer naar die teelten/percelen met de grootste problemen.

Straffe cijfers

In 2015 startte de gebiedsgerichte werking in 99 gebieden in heel Vlaanderen. In 2017 waren het er al 126. Uiteindelijk zijn er al meer dan 1.100 landbouwers betrokken bij de intensieve aanpak, wat staat voor net geen 3.100 bemonsterde percelen.

Meer?

Wil je weten

  • hoe de IA-percelen scoren op het vlak van nitraatresidu’s in vergelijking met de globale VLM cijfers?
  • welke teelten lagere nitraatresiduwaarden behalen?
  • welke vermoedelijke oorzaken aan de basis liggen van de nitraatoverschrijdingen?


Klik dan hier voor het volledige artikel.