Door de droge weersomstandigheden van de laatste weken wordt het voor sommige landbouwers moeilijk om de voorwaarden van hun agromilieuverbintenissen en beheerovereenkomsten na te leven, zeker als de droogte blijft aanhouden. Landbouwers hebben heel wat vragen over de mogelijke gevolgen voor de diverse steunmaatregelen. Het departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij verduidelijken wat ze van de landbouwers verwachten.

Gevolgen droogte voor de agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten

Gevolgen voor de agromilieumaatregelen vlinderbloemigen en mechanische onkruidbestrijding

  • Verzamelaanvraag

Als de teelt van de vlinderbloemigen mislukt is door de droge weersomstandigheden, of als je de mechanische onkruidbestrijding niet kan toepassen, dan mag de teeltcode behouden blijven in de aangifte. Maar je moet de bijkomende bestemming ‘VLI’ of ‘MOB’ dan wel verwijderen in de verzamelaanvraag van de betreffende percelen. Dat gebeurt best zo snel mogelijk en zeker vóór een eventuele controle ter plaatse.

Nabegrazing van VLI-percelen is pas toegestaan na 15 augustus. Het begrazen van percelen met grasklaver is niet aangeraden door de vele contra-indicaties, zoals negatieve invloed van begrazing op de aanwezigheid van klavers in de erop volgende maanden. Als je toch de noodzaak hebt om je VLI-percelen te laten begrazen voor 15 augustus, dan moet je ook voor die percelen de bijkomende bestemming ‘VLI’ schrappen in de verzamelaanvraag. Die administratieve aanpassing gebeurt best ook zo snel mogelijk en zeker vóór aanvang van de begrazing.

 

  • Buitendienst

Naast die administratieve aanpassing moet je ook aan de buitendienst melden dat je je verbintenisvoorwaarden niet kon naleven door de droogte. Om de administratieve overlast te beperken, moet je die melding niet staven met een bewijs.

 

  • Premie? Sanctie?

Omdat de maatregel niet werd uitgevoerd, zal je geen premie krijgen voor die percelen. De agromilieuverbintenis wordt wel behouden en zal niet stopgezet worden als je meldt dat je je verbintenis niet kon nakomen door de weersomstandigheden. Voor die gevallen zal er geen sanctie toegekend worden als de aangegeven oppervlakte kleiner zou zijn dan de verbintenisoppervlakte doordat de bijkomende bestemming verwijderd is.

Als de bijkomende bestemming niet verwijderd is uit de verzamelaanvraag en er inbreuken worden vastgesteld bij een eventuele controle ter plaatse, dan zal de sanctieregelgeving toegepast worden.

 
 
Gevolgen voor de beheerovereenkomsten
VLM informeerde landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in het voorjaar over wat ze kunnen doen als er zich problemen voordoen bij de naleving van de beheervoorwaarden, bijvoorbeeld bij de inzaai of de opkomst van gras- of bloemenstroken en faunavoedselgewassen. Je kon die problemen schriftelijk melden tot 1 juli.
 
Heb je nu vragen over je beheerovereenkomsten en de naleving van bepaalde beheervoorwaarden, dan kan je de VLM of je bedrijfsplanner contacteren. Afhankelijk van het geval kan de VLM uitzonderlijk een aantal afwijkingen toestaan op het voorgeschreven beheer. Met vragen daarover kan je altijd terecht op www.vlaanderen.be/landbouw, bij de buitendienst van de afdeling Inkomenssteun van het departement Landbouw en Visserij of bij de regionale vestigingen van VLM.