Insecten worden op verschillende manier ingezet bij Inagro. Ze verkleinen onze afvalberg doordat we hen voederen met de gewasresten van onze tuinbouwafdeling. In sommige teelten gebruiken we insecten als natuurlijke vijanden om plaaginsecten op een biologische manier aan te pakken. Zo moeten we minder insecticiden gebruiken. Insecten kunnen ook een alternatief zijn voor vismeel. Daarmee wil onze afdeling aquacultuur zo snel mogelijk aan de slag gaan. Deze toepassingen kunnen op elk landbouwbedrijf toegepast worden. 

 
Insectenkweek toepassen in bedrijf

Verwerking van reststromen in Inagro 

In onze zoektocht naar de ideale voedersamenstelling voor onze insecten gebruiken we verschillende gewasresten op de site van Inagro. De tuinbouwafdeling gaf ons bijvoorbeeld witloofwortels, tomatenstengels en groenten die niet geschikt zijn voor de veiling. Dankzij de afdeling akkerbouw konden we de opbrengst van mengteeltenproeven testen, meer bepaald een combinatie van triticale met veldbonen of erwten. Zo verkleinen onze insecten de afvalberg van Inagro. Daarnaast staat ook het omgekeerde op onze planning: de verwerking van de reststromen uit onze insectenkweek. 


Insecten, niet alleen in onze proefprotocols!

Wist je dat we insecten ook op andere manieren inzetten op onze site? Bestuiving is ongetwijfeld de gekendste nuttige bijdrage van insecten. In sommige teelten doen we ook een beroep op natuurlijke vijanden om plaaginsecten op een biologische manier aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan sluipwespen en roofmijten in de aardbeienteelt. Zo moeten we minder insecticiden gebruiken. 

En in de champignonteelt zetten we meelwormen in om de werking en dosering van gewasbeschermingsmiddelen te evalueren. De aaltjes die de champignonteler wil bestrijden, zijn namelijk parasitair voor onze meelwormen. We passen een middel toe tegen aaltjes en schatten daarna de overlevende populatie aaltjes in aan de hand van de meelwormen. Dat is een mooie toepassing, maar eveneens een belangrijke reden om insecten zo hygiënisch mogelijk te kweken. 


Rantsoenen van vee optimaliseren

Sinds de zomer van 2017 zijn een zevental insectensoorten toegelaten in visvoeder. Insecten kunnen een alternatief zijn voor vismeel. Daarmee willen de medewerkers in onze afdeling aquacultuur zo snel mogelijk aan de slag gaan. Wij helpen hen graag! 

Voor insecten in veevoeders is het – naar verluid – nog wachten tot de jaren 2020. Dan zou een aanpassing in de wetgeving het gebruik van insecten in voeding voor eenmagig vee toelaten. Medewerkers van de afdeling dierlijke productie helpen landbouwers nu al om de ideale rantsoenen voor hun vee samen te stellen. Hun kennis zal een belangrijke schakel zijn in de effectieve integratie van insecten in het veevoeder.

Wet geven of nemen? 

De landbouwsector moet rekening houden met de wetgeving. Om landbouwers bij te staan, volgt Inagro de regelgeving nauwgezet op en geven we waar nodig toelichting. Daarnaast bezorgen we onze onderzoeksresultaten aan verschillende beleidsvoerende instanties. We hopen dat diverse subsectoren - zoals de jonge insectenkweeksector - zo meer ruimte krijgen.

Kom het zelf ontdekken 

Op 12 december vindt de jaarlijkse stakeholdersmeeting insecten plaats op Inagro. Op deze tweede editie delen experten uit de sector hun inzichten in verschillende thema's, waaronder economie, gezondheid, voeder en management. Daarnaast zijn er dit jaar interactieve sessies met interessante en praktische uiteenzettingen voorzien. Nadien zijn de nieuwe kweekcellen én de unieke robot te bezichtigen op de officiële opening van onze nieuwe onderzoeksruimtes voor insectenkweek  

> Bekijk alle praktische info en schrijf je in! 


Entomospeed_logo_banner.jpg

Het project "Entomospeed" is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.


Bioboost_logo_Interreg.png

The "BioBoost" project has received funding from the Interreg 2 Seas programme 2014-2020 co-funded by the European Regional Development Fund under subsidy contract No 2S01-038, the province of West Flanders and the province of South Holland.Gekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek