Nieuws
Nieuws
25.11.18 - Voederbieten, een teelt met potentieel!

In een ver verleden waren voederbieten een belangrijke teelt. Komende van een areaal van 75 000 ha in België in 1945, daalde dit tot een dieptepunt van 2.600 ha in 2000. De teelt vroeg veel handenarbeid en was gevoelig aan Rhizoctonia. Daarom werd ze vervangen door de eenvoudige maïsteelt, veelal in monocultuur. Onder invloed van het GLB en de verplichting tot een derde teelt, steeg het areaal terug tot 4.500 ha in 2017. En terecht, want voederbieten hebben grote kwaliteiten.

22.11.18 - Kan je je groenbedekkers al inwerken?

Recent organiseerde Inagro een aantal demo's omtrent groenbedekkers. Meer dan 300 land- en tuinbouwers namen deel. Ze merkten op hoe belangrijk het is om groenbedekkers in te zaaien. Met een profielput en aangepaste bandenspanning demonstreerden we ook de impact van machinegewichten op bodemverdichting. In dit nieuwsbericht blikken we terug op de geslaagde studiedagen.  

 
19.11.18 - Leve(n)de Bodem aanwezig op Symphony of Soils

In oktober 2018 organiseerde Het Kennisconsortium Bodem in samenwerking met hogeschool Van Hall Larenstein het symposium ‘Symphony of Soils’ in Oosterwolde. Bodemvitaliteit was het centrale thema van de dag. Deelnemers werden via presentaties, demonstraties en workshops gemotiveerd en geïnspireerd om te werken aan een gezonde bodem. Ze kregen hiervoor praktische handvatten aangereikt.     

  
16.11.18 - Reis door de bodem

In juni werd op Proefboerderij Rusthoeve het symposium ‘Reis door de bodem’ gehouden. Een bijeenkomst waarbij de aanwezige akkerbouwers, adviseurs en andere betrokkenen info kregen over maatregelen die de kwaliteit van de bodem in stand kunnen houden. Begin november kreeg deze bijeenkomst een vervolg. Op deze jaarlijkse bodemdag hadden ook de kennispendelaars van Delphy een actieve inbreng. In dit nieuwsbericht zetten we de interessantste inzichten op een rij.      

     
14.11.18 - Terugblik Train-de-Trainersessie groenbedekkers

In de tweede helft van oktober vond een vierde Train-de-Trainersessie plaats met als thema ‘groenbedekkers’. Projectpartners en kennispendelaars zakten af naar PCG om kennis uit te wisselen en een demoproef met groenbedekkers te bezoeken. Dezelfde demoproef werd op 15 november tijdens een proefveldbezoek openlucht toegelicht.

22.10.18 - Het was een lange zomer

De zomer was er een nijpend tekort aan neerslag door de aanhoudende droogte. We overschreden net niet de recordcijfers van 1976. Brabantse telers hadden het dan ook zeer druk met de beregening en planning van het beschikbare irrigatiewater. Eind oktober is het nog steeds erg droog in de bouwvoor. In West-Brabant is er een explosieve ontwikkeling van blauwalg in de watergangen, voornamelijk in het Volkerrak. Dit heeft een slechtere waterkwaliteit als gevolg.   

  
17.10.18 - Een goede bodem werkt als een spons!

Half september kon je op drie locaties in de projectregio kennis maken met het project Leve(n)de Bodem. De kwaliteit van de bodem stond centraal. De BodemIDee is hét werkinstrument binnen het Interreg-project. Deze ‘identiteitskaart’ verenigt de verschillende bodemparameters van een perceel in een handig, overzichtelijk en praktijkvriendelijk rapport. Twee van de drie evenementen richtten zich op het brede publiek. Bezoekers kregen een spons, die verwees naar de sponswerking van een goede bodem.  

 
04.10.18 - Veldbezoek verdichting vermijden

Suikerbieten in een groeibak illustreren dat de wortel niet alleen bestaat uit het deel van de biet dat naar de fabriek gaat. De fijnere worteltjes groeien tot wel twee meter diep om water en voedingsstoffen uit de bodem te halen. Doorwortelbaarheid is van belang! Zowel machinekeuze, gekozen bodembewerking als bandenkeuze en ingestelde bandenspanning kunnen helpen om bodemverdichting te vermijden. Daarbovenop komt nog het belang van het tijdstip van de bewerking. Een vochtige bodem zal veel sneller compacteren dan dezelfde bodem in droge omstandigheden.

18.09.18 - Kruid- en slibruiming in Vlaanderen

Door erosie komen er voortdurend bodemdeeltjes in beken en rivieren terecht. Dat kan leiden tot verminderde waterafvoer of opstuwing. Ook een sterke kruidgroei op de oevers en in het water kan de capaciteit van de waterloop fors verminderen. Een goed onderhoud van deze waterlopen waarborgt hun functie, namelijk een goede afvoer verzekeren. Onderhoud kan ook nodig zijn om het ecologische herstel van de waterloop te bevorderen wanneer het slib van slechte kwaliteit is.

12.09.18 - Meer dan 100 boeren op machinedemo

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen en welke stoppelbewerking voeren we nu best uit? Deze centrale vragen werden beantwoord via een demonstratie van vijftien verschillende machines te Moen. Een gouden regel: stel je machine correct af! Een correcte afstelling laat toe dat iedere machine onder de juiste omstandigheden goed werk kan leveren.   

  
03.09.18 - Opendag PCG: over bodem en bomen

Eind augustus vond op PCG een ‘Opendag bodem’ plaats in het kader van het Interreg project Leve(n)de bodem. Tijdens dit evenement werd lopend en recent afgerond onderzoek op het PCG rond bewust omgaan met koolstof en nutriënten in de bodem aan het grote publiek gecommuniceerd. Via een uiteenzetting rond boslandbouw werd ook aandacht geschonken aan de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer. De belangrijkste bevindingen van de opendag zetten we even op een rijtje.

10.08.18 - Biovelddag Inagro inspireert ruim publiek

Onder een stralende avondzon vond op 27 juni de jaarlijkse voorjaarsbiovelddag plaats op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. De onderzoekers van de afdeling biologische landbouw gaven een overzicht van de veldproeven tijdens een rondgang. Op het vlak van bodemzorg was er aandacht voor het systeem van de vaste rijpaden op breed spoor en was er een machinedemo met de Ovlac Ekoploeg, de snijwals en cultivator van Treffler. De ruim 80 geïnteresseerden sloten de avond af met een netwerkmoment met een biobiertje van Joris Cambie.

01.08.18 - Flashback: PROSENSOLS vraagt aandacht voor een betere bodembescherming

Onze bodems zijn in gevaar!  Met deze belangrijke boodschap vestigde het Interreg-project PROSENSOLS van 2009 tot 2012 de aandacht op de bodemkwaliteit, een problematiek die helaas vaak onderschat wordt. We blikken terug naar de informatieve, praktijkgerichte en sensibiliserende acties die binnen dit project op touw gezet werden. De ervaringen worden binnen Leve(n)de Bodem verder uitgewerkt. 

 
24.07.18 - RTK-GPS en vaste rijpaden op kleinschalig groentebedrijf?

Is werken met RTK-GPS en vaste rijpaden zinvol en haalbaar op een kleinschalig groentebedrijf? Dat was de insteek van de tweede bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden’. Die vond plaats op 16 juli op het bedrijf van Frank Schelfhout in Bornem. Met techniek en creativiteit werken Frank en zijn gezin aan een duurzame, innovatieve en biologische bedrijfsvoering.

19.07.18 - Theezakjes meten bodemactiviteit
Bij deze warme zomerdagen is de gedachte aan een kopje thee misschien ver weg. Maar wist je dat theezakjes kunnen ingezet worden om de bodemactiviteit te meten? In dit artikel lees je hoe je zelf de test kan doen.
16.07.18 - Kerende en niet-kerende grondbewerking bij maïsteelt

Hooibeekhoeve heeft een demoveld waar al enkele jaren maïs wordt geteeld. In het kader van Leve(n)de Bodem worden diverse grondbewerkingen onderzocht. Een twintigtal landbouwers bezochten het demoveld om de eerste resultaten met eigen ogen te bekijken.

12.07.18 - Zeeuwse jongeren denken na over een Leve(n)de Bodem

Vanuit Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) in Nederland is de vraag gekomen meer informatie te krijgen over het omgaan met de bodem in de groenteteelt. Naar aanleiding van deze vraag organiseerde het ZAJK in samenwerking met Delphy en groenteteler Bart Dekker een info-avond. De nadruk lag op het bevorderen van de biodiversiteit in de bodem, en het economische aspect van de groenteteelt.

10.07.18 - Nieuws van de ondernemersgroepen in Nederland

Afgelopen winter en voorjaarsperiode zijn een tiental bijeenkomsten georganiseerd voor de ondernemersgroepen van Leve(n)de Bodem in Zuid-Nederland. Dit gaf stof tot nadenken voor de interpretaties van bodemanalyses en andere meetmethodes om de bodemkwaliteit te bepalen. De belangrijkste die we onthouden zetten we op een rijtje.

06.07.18 - Het potentieel van boerderijcomposteren

Op donderdag 28 juni organiseerde PCG een tweede bijeenkomst met de ondernemersgroep ‘composteren en fermenteren’. De aanwezige landbouwers kwamen voornamelijk uit de gangbare sector. Tijdens het eerste luik van deze bijeenkomst lichtte Jarinda Viaene het potentieel van boerderijcomposteren toe. Het tweede luik gaf aan de landbouwers de mogelijkheid de reststromen op hun bedrijf en in de nabije omgeving te identificeren en de beschikbaarheid per seizoen ervan te bepalen.

02.07.18 - Erosie aanpakken is ook een kwestie van leren omgaan met de bodem

Erosie aanpakken kan met een combinatie van brongerichte en infrastructurele maatregelen. Erosiebestrijdingswerken gebeuren via een samenwerking tussen landbouwer, eigenaar, gemeente en provincie. Over de brongerichte maatregelen, zoals niet-kerende bodembewerking en strip-till, wordt de kennis met nieuwe proeven voortdurend verder opgebouwd. Tijdens een open groepsbijeenkomst in Vollezele kwamen beide aspecten aan bod.

25.06.18 - Leve(n)de Bodem te gast op openvelddag SoilCare

Het Europese SoiCare is een Horizon2020 project dat onderzoek voert naar het verbeteren van de bodemkwaliteit. Ze zoeken naar teeltsystemen en teelttechnieken die zowel de productiviteit van de landbouwbedrijven als het milieu ten goede komen. Het onderwerp leunt dicht aan bij het thema van Leve(n)de Bodem. Tijdens de openvelddag op de Proefboerderij van KU Leuven in Lovenjoel konden we ervaringen en kennis uitwisselen.

20.06.18 - Aandacht voor de bodem in Westerlo

Op 12 juni 2018 konden we een blik werpen op een aantal demovelden die in Westerlo werden aangelegd in het kader van Leve(n) de bodem. Zo’n 15 geïnteresseerde landbouwers kregen een demonstratie van een bandendruksysteem, uitleg over verschillende zaaibedbereidingen na ploegen en bezochten een demoveld met verschillende groenbedekkers.

14.06.18 - Ploegzool opbreken met decompactor kort voor het zaaien van korrelmaïs

Bij het bezoek van kennispendelaar Jasper werd op perceel Negenbunder in Huldenberg op een groot deel van het perceel een ploegzool vastgesteld. In samenspraak met de landbouwer is besloten om diepe niet-kerende bodembewerking te proberen om de ploegzool op te heffen. In de loop van het teeltseizoen wordt opgevolgd welke effecten dit heeft op het gewas en worden niet-kerende bodembewerking en ploegen vergeleken aan de hand van de BodemIDee.

11.06.18 - Werken aan een levende bodem is expertise bundelen

In Vlaams-Brabant werken drie lokale partners met jarenlange expertise rond bodem en teelttechniek mee aan het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Het Koninklijk Belgisch Instituut ter Verbetering van de Bietenteelt (KBIVB vzw) legde een demonstratieve veldproef aan om de invloed van bodembewerking en machinekarakteristieken op verdichting te onderzoeken. De Bodemkundige Dienst van België (BDB vzw) volgt vier proefpercelen op waar landbouwers op verschillende manieren extra organische (kool)stof aan de bodem toevoegden. En de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW vzw) heeft ondertussen meer dan 30 percelen bij meer dan 20 landbouwers opgevolgd aan de hand van de BodemIDee.

07.06.18 - En de boer, hij ploegde voort! Of toch niet? - deel 3

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Besparen we zo tijd? En welke positieve gevolgen heeft die bewerking? De voorbije twee weken bespraken we de verschillende beschikbare machines, maar ook een aantal andere bepalende factoren zoals een goede bodemconditie en een juiste bandendruk. Deze week gaan we dieper in op de omschakeling van ploegen naar niet-kerende grondbewerking. We geven mee waarop je moet letten. 

 
04.06.18 - Aandacht voor bemestingsproef tijdens proefveldbezoek

Op woensdag 30 mei organiseerde PIBO-Campus vzw haar jaarlijkse proefveldrondgang. Naast de gangbare proeven in suikerbieten, cichorei, wintertarwe en wintergerst was er dit jaar ook aandacht voor de bemestingsproef met schijfkouters in wintertarwe.  

31.05.18 - En de boer, hij ploegde voort! Of toch niet? - deel 2

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Besparen we zo tijd? En welke positieve gevolgen heeft die bewerking? Vorige week gingen we in deel 1 reeds dieper in op het bekomen van een goede bodemconditie en de juiste bandendruk.  Deze week bekijken we de verschillende soorten niet-kerende machines en de bedrijfsvoering waarvoor ze geschikt zijn.

25.05.18 - En de boer, hij ploegde voort! ... of toch niet? - Deel 1

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Besparen we zo tijd? En welke positieve gevolgen heeft die bewerking? De komende drie weken gaan we dieper in op de toepassing van niet-kerende bodembewerking ter vervanging van de ploeg en geven we je een antwoord op bovenstaande vragen.  

 
16.05.18 - Aanleg van bemestingsproeven

Het voorjaar kwam door het natte en koude weer traag op gang, maar nadat de zon zich van haar beste kant liet zien, ging PIBO-Campus vzw volop van start met het aanleggen van proefvelden. Er werden bemestingsproeven aangelegd in hakselmaïs en wintertarwe.  

14.05.18 - Systeemonderzoek rond bodemkwaliteit op zand

In het kader van systeemonderzoek op zandgrond gaat Wageningen Universiteit de effecten na bij het aanbrengen van verschillende dosissen effectieve organische stof (EOS). Gangbare en biologische teelt worden met elkaar vergeleken. Dit onderzoek ondersteunt de moeizame maar belangrijke zoektocht naar oplossingen om rendabel te telen én te voldoen aan de nitraatnorm. In dit nieuwsbericht lees je de eerste bevindingen.

08.05.18 - Flashback: BodemBreed bundelt inzichten in de landbouwbodem

Van 2009 tot 2012 richtte het Interreg project ‘BodemBreed’ zich op het verduurzamen van het landbouwkundig bodemgebruik door het versterken van kennis over en inzichten in de bodem als samenhangend geheel. In een eerste deel van het project werd alle kennis rond bodemkwaliteit in de landbouw gebundeld. Dit omvangrijke werk werd uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en resulteerde in een literatuurstudie en een bodemmatrix.

02.05.18 - Voorjaarsbewerkingen op demovelden

Toen het weer het eindelijk toeliet, heeft Hooibeekhoeve in Antwerpen demovelden aangelegd in het kader van Leve(n) de bodem. Meerdere grondbewerkingen werden toegepast. Op een ander perceel werd gewerkt met verschillende soorten groenbedekkers.

24.04.18 - Studenten aan de slag voor jouw bodem

Twee studenten Tuin en Akkerbouw aan de HAS Hogeschool zijn hun studies aan het afronden bij ZLTO. Zij werken mee aan het project Leve(n)de Bodem en gaan bij een drietal ZLTO ondernemersgroepen in Noord-Brabant de bodem in kaart brengen.

19.04.18 - Snel het veld op ...

De goede weersomstandigheden van de laatste dagen stimuleren ons om ten volle aan het werk te gaan op de percelen. Maar zijn alle velden al berijdbaar? En mag je organische mest samen met kalk toedienen? In dit nieuwsbericht gaan we samen met jou aan de slag!  

 
16.04.18 - Groenbemesters vernietigen zonder Roundup

Groenbemesters mechanisch vernietigen vergt een beredeneerde en strategische aanpak. Tijdens een eerste bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden’ wisselden vijftien biologische telers hun ervaringen uit. We waren te gast bij Pieter en Heidi Vandooren-Verhelst in Hooglede, Vlaanderen.

09.04.18 - Alles start met een goede bodemstructuur

Alles start met een goede bodemstructuur en de rest zal na verloop van tijd volgen. Zit je met storende lagen of een slechte waterafvoer, een laag organisch stofgehalte of weinig bodemleven? In dit artikel lees je wat je kan doen voor een goede bodemzorg.      

     
03.04.18 - Een goede grondbewerking is de basis voor elke teelt

In Flevoland hebben telers behoefte om nieuwe technieken te leren kennen voor het bewerken van kleigrond. Ondiep ploegen in het voorjaar levert interessante voordelen op ten opzichte van het traditionele ploegen voor de winter. Tijdens een veldworkshop werden vier machines gedemonstreerd en vier verschillende grondbewerkingen uitgevoerd.

26.03.18 - Oproep kandidaten voor ondernemersgroep Antwerpen

Op de zandgronden in de Antwerpse Kempen wordt vooral maïs en gras geteeld. De meest voorkomende problemen zijn bodemverdichting en een laag organisch stofgehalte. Hooibeekhoeve zoekt landbouwers die ideeën willen uitwisselen rond dit thema.  

 
21.03.18 - Wat vertellen smartfarming-technieken over jouw perceel?

Om je opbrengst te maximaliseren, moet je voldoende kennis verzamelen over je perceel. Drones of andere meettechnieken kunnen je daarbij helpen. Wil je de technieken zelf ontdekken? Sluit dan aan bij een van onze ondernemersgroepen.  

 
19.03.18 - Tips voor een geslaagde bodembewerking

De oogst in de winter van 2017-2018 verliep onder moeilijke en natte omstandigheden. Verschillende percelen kregen het zwaar te verduren. Hoe zorgen we ervoor dat we dit voorjaar opnieuw een gezond gewas kunnen telen op een voldoende herstelde bodem?

14.03.18 - Leren over de bodem, over de grenzen heen

De grensregio Vlaanderen en Nederland heeft gelijkaardige bodemtypes en gewassenteelt. Toch zijn er verschillen in wetgeving, onderzoek en voorlichting en bij de ondernemers zelf. Het project Leve(n)de Bodem wil kennis uitwisselen tussen agrarische ondernemers. Welke bodemoplossingen zijn in de praktijk al mogelijk in Vlaanderen, maar nog niet in Nederland en vice versa. Op die manier leren we van elkaar.

09.03.18 - Geslaagd webinar rond bodemleven en organische stof
Het Interreg-project Leve(n)de Bodem bevordert de grensoverschrijdende kennisuitwisseling rond bodem tussen Vlaanderen en Nederland. Een geslaagd initiatief was de organisatie van een webinar rond bodemleven en organische stof in samenwerking met Farmcafé. Meer dan 90 mensen volgden de online infosessie.
06.03.18 - Hoe omgaan met bodemverdichting?

Je kunt bodemverdichting beter voorkomen dan genezen. Vooral de diepere bodemverdichting, een gevolg van zware tonnages, is zeer moeilijk weg te krijgen. Draag zorg voor je bodem! Via de tool Terranimo kan je inschatten of de sterkte van je bodem volstaat voor de grondspanning bij een bepaalde bewerking. Ook nieuwe technieken zoals drukwisselsystemen kunnen helpen, maar deze zijn nog volop in ontwikkeling. Wat vooral helpt is een correct ingestelde bandendruk, gebruik van hogere of bredere banden, lagere wiellasten en het werken in droge omstandigheden.  

 
01.03.18 - Bodemverdichting, herken het probleem

Verdichting is het samendrukken van bodemdeeltjes door externe druk. Dit kan de bodem zwaar beschadigen. Het wijzigt de bodemstructuur en heeft een negatieve impact op de infiltratie van water en het waterhoudend vermogen, het zuurstofgehalte, het bodemleven en de doorwortelbaarheid. Voor de opstart van een ondernemersgroep rond bodemverdichting organiseerde de provincie Vlaams-Brabant een bijeenkomst in Huldenberg. 

 
26.02.18 - Hoe groenbedekkers inwerken?

Er bestaan verschillende manieren om een groenbedekker in het voorjaar in te werken. Daarnaast speelt de C/N-verhouding van groenbedekkers een rol in de N-nalevering. In een ondernemersgroep rond bodemvruchtbaarheid en groenbedekkers discussieerden landbouwers over deze en andere thema's.  

 
18.02.18 - Welke regenwormen zitten in mijn perceel?

Het lijkt een banale vraag, maar als je weet dat bepaalde soorten regenwormen belangrijk zijn voor de bodemvruchtbaarheid, loont het wel de moeite een kijkje te nemen. Tijdens een ondernemersgroep van landbouwers in Roeselare werd het thema bodemvruchtbaarheid verder besproken.  

30.01.18 - Kennispendelaars klaar voor actie

Vorige donderdag kwamen kennispendelaars uit Vlaanderen en Nederland bijeen in Ossendrecht voor de opleiding “Train de trainer”. Daarin deelden ze verworven kennis om die daarna te toetsen aan de praktijk. Met de BodemIDee kunnen de bodemspecialisten voortaan een betere diagnose stellen op de landbouwgronden.       

     
29.01.18 - Leren over composteren en fermenteren

Op 29 november organiseerde PCG een eerste bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘Beheer en behoud van organische stof. Aan de hand van een korte vragenlijst werd bij land- en tuinbouwers gepolst naar hun interesse in (boerderij)composteren en fermenteren voor het valoriseren van reststromen op hun bedrijf.    

  
21.12.17 - Inspirerende bodemvriendelijke technieken

Op Agribex vond vrijdag 8 december het inspiratieplatform ‘bodemvriendelijke technieken’ plaats. De doelstelling van dit platform was tweeledig: enerzijds bedrijven de kans geven om hun bodemvriendelijke innovaties voor te stellen, anderzijds inspiratie opdoen voor de producten of machines die in de komende jaren in het kader van het project gedemonstreerd kunnen worden te velde. Op een oproep voor deelnemende bedrijven kwamen negen reacties, zowel uit Vlaanderen als uit Nederland. De voorgestelde innovaties konden onderverdeeld worden in drie categorieën: bodemverbeteraars, mechanisatie/precisielandbouw en mestgerelateerde innovaties.  

 
22.11.17 - Bodemvriendelijke innovaties op Agribex

Leve(n)de Bodem organiseert op 8 december een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties op Agribex. Verschillende toeleveringsbedrijven zullen hun nieuwe technieken binnen verschillende thema’s voorstellen. We besteden aandacht aan de haalbaarheid, de toepassingen en het economische aspect. Jij kan nadien aangeven van welke techniek je een demonstratie wil zien op een agrarisch praktijkcentrum, de proefboerderij of op het perceel van jouw landbouwbedrijf.        

       
30.10.17 - Oproep voor toeleveringsbedrijven: stel je bodemvriendelijke innovatie voor op Agribex

In het kader van Agribex organiseert Interreg Leve(n)de Bodem een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties. Heb je als bedrijf een nieuwigheid rond dit thema? Op vrijdag 8 december, tussen 10u en 12u, kan je die in een korte pitch (5 à 10 minuten) komen voorstellen.   

  
27.10.17 - Organische stof opbouwen in mijn bodem, hoe doe ik dat?

Op dinsdag 22 augustus vond op de gastvrije Hoeve de Peinwinning bij Nico en Ann een bijeenkomst plaats rond het thema ‘Organische stof opbouwen in mijn bodem, hoe doe ik dat?’. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België vzw, Eco², CVBB vzw en de firma Agriton. De doelstelling van de bijeenkomst was tweezijdig: enerzijds de landbouwer informeren over de mogelijkheden om te werken aan het organische stofniveau in zijn bodem, anderzijds een ondernemersgroep vormen rond organische stof, in het kader van het Interreg-project Leve(n)de Bodem.     

   
25.10.17 - Groenbedekkers: maak de juiste keuze

Groenbedekkers zijn op veel landbouwbedrijven verplicht, maar tegelijk nuttig en noodzakelijk. Er is een ruime keuze voorhanden, wat gedemonstreerd werd op de Internationale Werktuigendagen in Heurne (Oudenaarde) eind september. Houd bij het kiezen van de juiste groenbedekker niet alleen rekening met zaaitijdstip, vorstgevoeligheid en organische stofproductie, maar ook met stikstofopname, teeltrotatie en prijs.   

  
04.10.17 - Dit waren de Werktuigendagen 2017...

Een mooie najaarszon, veel volk en een druk bezochte beursstand waren de ingrediënten voor een geslaagde editie van de voorbije Werktuigendagen. We gaven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen en er waren demonstraties van dronevluchten. 

   
06.07.17 - Interreg Leve(n)de Bodem ook aanwezig op de proefveldrondgang van vzw PIBO-campus

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde vzw PIBO-campus een rondgang langs enkele van de aangelegde proefvelden. Dit jaar werden ook enkele gastsprekers uitgenodigd die in het kader van het Interreg-project Leve(n)de bodem de aandacht van de land- en tuinbouwers vestigden op de heterogeniteit van de bodem op perceelsniveau en hoe zij hiermee kunnen omgaan.    

  
06.07.17 - Leve(n) de Bodem op de Open Dag CZAV Rusthoeve

Op 21 juni organiseerde Proefboerderij Rusthoeve samen met de coöperatie CZAV de jaarlijkse Open Dag CZAV/Rusthoeve. Op deze dag worden alle agrariërs in het Zuidwesten van Nederland uitgenodigd om te komen kijken naar de vele proefvelen die zijn aangelegd op de Proefboerderij. De bezoekers kunnen tijdens zes rondgangen, die ieder vijf keer aangeboden worden zich laten informeren over de nieuwste rassen, gewasbeschermingsmiddelen en andere methoden om de teelt op het eigen bedrijf te verbeteren. Het project Leve(n) de Bodem is tijdens deze dag ook gepresenteerd aan alle bezoekers tijdens de rondgang met als thema bodem.

06.07.17 - Ondernemersgroepen in Noord-Brabant opgestart

Het Interreg-project Leve(n)de Bodem biedt, naast demonstratie en individuele begeleiding, ook de kans voor het opstarten en uitvoeren van ondernemersgroepen rond het thema bodem. In juni zijn in Noord-Brabant de eerste groepen opgestart op initiatief van projectpartner ZLTO en onder inhoudelijke begeleiding door Stefan Muijtjens als ‘kennispendelaar’. Er was bij de agrarische ondernemers erg veel interesse om op actieve wijze zaken, met name vanuit het eigen bedrijf, met elkaar te delen, op elkaars bedrijven te kijken en ook om tussen de eigen ondernemersgroepen in Brabant en ook in andere regio’s ervaringen te delen!   

  
06.07.17 - Train the trainer-sessie: kennispendelaars leren van elkaar

Op donderdag 29 juni vond de eerste bijeenkomst plaats van de kennispendelaars die binnen het Interreg-project Leve(n)de Bodem instaan voor de begeleiding van land- en tuinbouwers die hun bodem beter willen leren kennen. Vaak gaat de meeste aandacht bij een teelt naar beslissingen inzake gewaskeuze, variëteit en gewasbescherming, terwijl er minder aandacht gaat naar de toestand van de bodem. De uitzonderlijke weersomstandigheden met een te nat voorjaar in 2016 en een te droog voorjaar in 2017 maken ons duidelijk dat het belangrijk is om een optimale productie op korte termijn te verzoenen met een lange termijnvisie op bodembeheer. Immers, een goede bodem is een bodem die ook bestendiger is tegen extremere weersomstandigheden. 

 
11.04.17 - Officiële start van het Interreg-project Leve(n)de Bodem

Op 28 maart vond onder een stralende lentezon de officiële aftrap plaats van het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Samen werken aan een betere bodemkwaliteit, daarvoor staat dit project. Kennispartners uit Vlaanderen en Nederland gaan samen met jou aan de slag rond de bodem. Ze tonen je niet alleen innovatieve technieken, tools en modellen, maar kijken ook na hoe het gesteld is met de bodem op jouw perceel. Een goed inzicht biedt je namelijk heel wat verbetermogelijkheden!

11.04.17 - Wisselende bandendruk in strijd tegen bodemverdichting

Pleksgewijze groeiachterstand en slechte ontwatering zijn frequenter voorkomende problemen op de percelen. Een verdichte bodem is vaak de oorzaak daarvan. Die verdichting kan je verminderen door de bandendruk te verlagen tijdens de veldwerkzaamheden. Zo vergroot het contactoppervlak met de bodem en verspreid je het gewicht van de trekker over een groter oppervlak.  

09.03.17 - Leve(n)de Bodem stimuleert het bodemleven

Bodemspecialisten uit Vlaanderen en Nederland bundelen de krachten in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Het voornaamste doel is om de aanwezige kennis beter te laten doorstromen naar alle land- en tuinbouwers uit de grensregio. De officiële start van het project vindt plaats in Inagro op 28 maart 2017.

14.11.16 - Hoe levend is jouw bodem?

Een pertinente vraag waar veel land- en tuinbouwers mee worstelen: hoe kan ik mijn algemene bodemconditie inschatten? Zeker met toenemende en zwaarder wordende machines, neemt de kans op bodemverdichting toe.  Maar hoe dan best je bodemkoolstof opbouwen? Tijdens de komende 3 jaar kom je alle antwoorden te weten via het interregproject Leve(n)de Bodem.