Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1732 items aan uw criteria.
20.08.18 - Verslag rassenproeven bio wintergranen 2017-2018

Jaarlijks legt Inagro een rassenproef biologische triticale aan op zandleemgrond. Dit jaar legden we op dezelfde locatie ook rassen wintergerst en -tarwe aan. Vooral het droge einde van de teelt markeerde deze proef.

20.08.18 - Oppompverbod in onbevaarbare waterlopen - update 17 augustus

Op 19 juli 2018 besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé om een aantal beperkende maatregelen op te leggen omwille van de aanhoudende droogte. Vanaf 17 augustus 2018 gelden versoepelde maatregelen. In dit nieuwsbericht lijsten we de maatregelen op en geven we ook mee waar je wel nog water kunt halen.

20.08.18 - Water oppompen uit een bevaarbare waterloop - update 17 augustus

Vandaag staan heel wat onbevaarbare waterlopen droog. Ook in steeds meer provinciale waterspaarbekkens en private bekkens is nog amper water beschikbaar. In de volledige provincie West-Vlaanderen geldt dan ook een verbod op de captatie uit onbevaarbare waterlopen. Voor een aantal teelten kan transport van water uit een bevaarbare waterloop overwogen worden. Let op: in sommige kanalen zijn blauwalgen vastgesteld. Daar mag niet meer gecapteerd worden.

20.08.18 - Tot 21 september 2018 de tijd om de boslandbouwsubsidie aan te vragen

Landbouwers kunnen heel binnen kort weer een subsidie aanvragen voor agroforestry of boslandbouw doen. Bij dat landbouwsysteem combineer je bomenteelt en landbouwgewassen of dieren op eenzelfde perceel. Daarvoor kan de landbouwer tot maximaal 80 % steun ontvangen voor aanplant van de bomen. Geïnteresseerde landbouwers kunnen zich tot uiterlijk 21 september 2018 aanmelden via het e-loket.

14.08.18 - Over natjes en droogjes in de Westhoek - deel 3
Vlaanderen is een gebied waar de waterbeschikbaarheid per inwoner heel laag is. Door de klimaatverandering zal ook Vlaanderen geconfronteerd worden met periodes van intensere piekregens en toenemende droogtes. Tijdens de derde sessie in de reeks 'Over natjes en droogjes in de Westhoek' werd door een aantal experten stilgestaan bij hoe polders en landschap kunnen anticiperen op het wijzigende klimaat.
14.08.18 - VLIF-steun voor investeringen in insectenkweek

Het Departement Landbouw en Visserij verleent steun aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Deze investeringen zijn gericht op de professionele land- en tuinbouwer. De insectenkweeksector valt binnen de categorie ‘bijzondere dierlijke productie’ en heeft dus ook recht op een financiële tussenkomst.

13.08.18 - Wees alert voor Drosophila suzukii

Drosophila suzukii zorgt de laatste jaren voor een grote bekommernis op veel fruitteeltbedrijven. Afgelopen maanden volgde Inagro aan een bosrand in West-Vlaanderen de aanwezigheid van Drosophila suzukii op door monitoring met een vangval. Dit is de plaats waar we afgelopen jaren het snelst de vliegjes vaststelden. De laatste weken zien we de vangsten stijgen. Het is aangewezen om tijdig te starten met het monitoren om zo ernstige schade te vermijden. Plaats daarom vangvallen in de teelten, zodat een groot deel van de aanwezige vliegen weggevangen kan worden.

10.08.18 - Opbrengst en kwaliteit praktijkpercelen late aardappelen

Op 6 en 7 augustus werden voor de tweede keer stalen genomen op percelen met Bintje  en Fontane. De velden liggen verspreid over België. De toename in opbrengst gaat te traag, onderwatergewichten liggen hoog en doorwas komt steeds meer voor.

10.08.18 - CVBB zet volop in op laagdrempelige communicatie (rapportering CVBB deel 4)

Communicatie rond duurzame bemesting en waterkwaliteit is een belangrijke taak van het CVBB. Doordat de Vlaamse land- en tuinbouwers geconfronteerd worden met een grote hoeveelheid aan thema’s, is het belangrijk de boodschap zo gericht en praktisch mogelijk over te brengen. Daarom zet het CVBB in op een brede, laagdrempelige communicatie waarbij verschillende communicatiekanalen worden benut.

09.08.18 - Schattingscommissies meten schade op
Na een lange droge periode zijn de eerste regenbuien een feit. Toch zullen de gevolgen van de uitzonderlijke periode van aanhoudende droogte nog een tijdje merkbaar zijn. In afwachting van een erkenning van de droogte als landbouwramp riepen een aantal West-Vlaamse gemeenten hun inwonende landbouwers al op om schade te melden. Wie geen brief ontving, neemt best zelf contact op met (de schattingscommissie van) zijn of haar gemeente.
09.08.18 - Pulsar aanrader voor zomerteelt veldsla versmarkt

We legden een proef aan met een zomerteelt veldsla voor de versmarkt. Hoewel de kieming van Pulsar niet altijd optimaal verloopt, lijkt het ras in deze proef een goede keuze te zijn. Het snel groeiende ras vertoont weinig lepelblad. Etap en Festival behaalden mooie gewichten en hadden een goede uniformiteit en veldvulling, maar er was veel lepelblad en geel blad aanwezig.

08.08.18 - Maak van jouw idee een bloeiende onderneming

Agropolis is een bedrijventerrein in het Limburgse Kinrooi dat vernieuwende agrarische bedrijvigheid wil aantrekken. Om startups met een innovatief idee te steunen organiseert het een “AgroChallenge”. Ondernemers die kansen zien in insecten voor food- en/of feed-toepassingen kunnen deelnemen. In dit nieuwsbericht lees je wat er te winnen valt en hoe je kan deelnemen.

06.08.18 - Het wordt pas link als het niet meer stinkt: het gevaar van mestgassen
Mestgassen houden een reëel gevaar in. Overal waar biologisch materiaal kan rotten, komen dergelijke gassen vrij, dus ook in jouw mestkelder. Mestgassen kunnen niet alleen leiden tot vergiftiging en verstikking. Ze zijn ook ontvlambaar en explosief. Leer de symptomen te herkennen en vooral hoe je veilig kunt werken.
06.08.18 - Lange periodes droog? Schade door haas en konijn hoog!

Hazen en konijnen gaan in droge periodes op zoek naar voedsel dat veel water bevat. Om schade te voorkomen, zijn preventieve maatregelen noodzakelijk. Helpen die maatregelen niet, dan kan je eventueel overgaan tot bestrijding. Maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je één van de (verplichte) preventieve basismaatregelen toegepast hebt.

06.08.18 - Situatie opbrengst en kwaliteit bij vroege aardappelen

Sinds begin juli worden op regelmatige tijdstippen struiken gerooid op praktijkpercelen met de (half)vroege aardappelrassen Amora en Sinora. De laatste staalname dateert van woensdag 1 augustus. De groei is duidelijk uit de percelen.

02.08.18 - Telen met minder residu’s, wij doen de proef

Om het aantal chemische actieve stoffen in de aardbeienteelt verder te beperken, test Inagro enkele biologische alternatieven. Begin juli gingen twee proeven van start in het kader van het Europees Interreg project ‘BioProtect’; de één op het trayveld, de ander op de stellingen. Benieuwd welke producten getest worden? Klik dan op de titel en lees verder. 

 
02.08.18 - Water oppompen uit een bevaarbare waterloop - update

Vandaag staan heel wat onbevaarbare waterlopen droog. Ook in steeds meer provinciale waterspaarbekkens en private bekkens is nog amper water beschikbaar. In de volledige provincie West-Vlaanderen geldt dan ook een verbod op de captatie uit onbevaarbare waterlopen. Voor een aantal teelten kan transport van water uit een bevaarbare waterloop overwogen worden. Let op: in sommige kanalen zijn blauwalgen vastgesteld. Daar mag niet meer gecapteerd worden.

01.08.18 - Biologische vlinderbloemigen - deel 2: op bezoek in Frankrijk

De biologische oppervlaktes groeien sterk in België en in Frankrijk. Toch vormt de noodzakelijke stikstoftoevoer een uitdaging in de akkerbouw en groenteteelt. Vlinderbloemigen bieden de oplossing. In het Interreg-project SymBIOse bekijken Vlaamse, Waalse en Franse partners gezamenlijk de teelttechnieken van vlinderbloemigen en hun plaats in de gewasrotatie. Er wordt ook gewerkt aan de economische benutting en grensoverschrijdende ketens. Op vrijdag 29 juni trapten we het project af op een akkerbouwbedrijf in Rosières, Frankrijk.

01.08.18 - Montage van zonnepanelen

In mei en juni deelden we diverse aandachtspunten bij de aankoop van zonnepanelen in een reeks van vier nieuwsberichten. In dit nieuwsbericht zoomen we in op het montagesysteem. Want ieder type dak heeft zijn eigen specificaties. Dat kan een invloed hebben op het rendement, de levensduur en de veiligheid van de zonnepanelen.

01.08.18 - Aquaponics - informatie over technieken gebundeld

Aquaponics is de combinatie van vis- en groenteteelt. Een viskweker heeft nood aan kwaliteitsvol water dat hij bij de glastuinbouwer kan vinden. Na het gebruik kan het nutriëntenrijke water terug naar de teler. Die hergebruikt het op zijn beurt om gewassen te kweken. In beide teelten zijn veel technieken gekend die het concept "aquaponics" kunnen optimaliseren. Die technieken werden door de projectpartners gebundeld in een inventarisatiedocument waarvan de eerste versie nu beschikbaar is.